logo


Phỏng vấn Bút Họa Việt Châu Thụy
Tết Đinh Hợi 2007


Courtesy by Vietnamese Abroad Television